Offentlig Utemiljö

Park, torg, lek, skola, företag och kulturmiljöer


Park och Torg

Många kommuner har idag tagit fram ett stadsmiljöprogram. Målet är en attraktiv innerstad där människor kan mötas och vistas och är tillgänglig för alla. Parker och andra grönytor är viktiga inslag. Mötesplatser i de mindre samhällena är också viktiga att göra attraktiva så att människor vill vistas där.


Lek och skola

En grön skolgård, daghemsgård eller lekpark ökar lusten till kreativitet och rörelse hos barn och ungdomar. Här har man också möjlighet att som vuxen utöva pedagogiska övningar eller undervisning. Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har konstaterat att barnen även leker mer varierat vid inslag av naturmark. Det är inte bara antalet kvadratmeter som påverkar utan också hur man inreder skolgården eller daghemmet.


Företag och kulturmiljöer

Företag och kulturmiljö kan förstärka sin idientitet med en genomtänkt planering av utemiljön. Det kan vara både små och stora företag som till exempel vill leda sina kunder till en attraktiv entré eller ordna trevliga uteplatser till sin personal. Till kulturmiljöer kan man räkna in muséer, ekomuséer, hembygdsparker med mera.


Ritning

Planering och ritningar

Gestaltning av den offentliga utemiljön görs i både nya och befintliga miljöer. Projekteringen kan innebära allt från inledande träffar, idéskisser till färdiga handlingar samt teknisk beskrivning.

Inför varje uppdrag görs en analys av som ligger till grund för funktion och design av utemiljön i just det här projektet. Under skissprocessen förs en kontinuerlig dialog med inblandade parter så att beställarens alla synpunkter överensstämmer med slutresultatet.

Ring eller maila för prisuppgift.